Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De definities gelden zowel in de enkelvoud als in de meervoudvorm;
a. Office Stories: Gebruikers van deze Algemene voorwaarden te weten Sylvia Heeren-Coppens en Marit Vervaart, handelend onder de naam Office Stories, gevestigd te Breda, aan de Verbeetenstraat 10 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 72976055.
b. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Office Stories.
c. Hoofdverhuurder: Stichting WonenBreburg gevestigd te Tilburg, aan de Joannes van Oisterwijkstraat 35, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 20067125, vertegenwoordigd door R. Heij.
d. Dienst: De diensten van Office Stories waaronder, maar niet beperkt tot, het verhuren van een Werkruimte en het aanbieden van Trainingen voor (potentiële) zelfstandigen.
e. Werkruimte: De ruimte welke door Office Stories wordt verhuurd aan Gebruiker waaronder, maar niet beperkt tot flexwerkplek, workshop ruimte, meeting room en fotostudio.
f. Strippenkaart: Een Dienst van Office Stories waarbij Gebruiker een overeengekomen aantal uren gebruik van flexwerkplekken koopt, welke uren Gebruiker flexibel kan inzetten.
g. Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Office Stories en Gebruiker, van welke overeenkomst de onderhavige Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
h. Training: Een Dienst van Office Stories waarbij Gebruiker deelneemt aan een cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere activiteit die door Office Stories of via Office Stories door een derde wordt verzorgd.
i. Huisregels: Afspraken over het gebruik en gedrag bij het huren van een flexwerkplek, bij het deelnemen aan een Training en bij het gebruik van andere faciliteiten.
j. Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
k. Website: De website waar Office Stories haar Diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via www.officestories.nl.

Artikel 2 ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Office Stories en Gebruiker.
2.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventueel door Gebruiker gehanteerde voorwaarden, wordt door Office Stories uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.
2.5 Office Stories houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd zal Office Stories Gebruiker schriftelijk op de hoogte brengen van deze wijziging.

Artikel 3 DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst tussen Office Stories en Gebruiker komt tot stand op het moment Office Stories een door Gebruiker ondertekend schriftelijk contract of ondertekende offerte heeft ontvangen.
3.2 De totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot deelname aan een Training ontstaat op het moment de aanmelding door Office Stories per e-mail, per post of, in acute gevallen, telefonisch wordt bevestigd.
3.3 Office Stories heeft het recht om, conform de opzegtermijn waaraan Gebruiker gebonden is, de met Gebruiker aangegane Overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

Artikel 4 UITVOERING ALGEMEEN

4.1 Office Stories heeft het recht een Dienst te schorsen in geval van politieke onrust, stakingen of andere situaties buiten haar macht.
4.2 Gebruiker mag in geen geval de naam Office Stories gebruiken met betrekking tot zijn bedrijf.
4.3 Gebruiker mag geen illegale activiteiten uitvoeren met betrekking tot het gebruik van een Werkruimte of een andere Dienst.
4.4 Gebruiker mag niets ondernemen dat Office Stories of andere Gebruikers hindert in het gebruik van de Dienst, overlast, irritatie of schade veroorzaakt.
4.5 Gebruiker dient de huisregels die Office Stories aan Gebruikers oplegt om redenen als gezondheid, veiligheid, brandpreventie of anderszins na te leven. Deze huisregels worden als bijlage gekoppeld aan het contract of zijn op te vragen bij Office Stories.

Artikel 5 WERKRUIMTE EN HET GEBRUIK

5.1 Gebruiker dient de gehuurde Werkruimte bij het verlaten te allen tijde ordentelijk en conform de huisregels achter te laten.
5.2 Indien er klachten zijn ontstaan door toedoen van Gebruiker heeft Office Stories de mogelijkheid om Gebruiker te weigeren.
5.3 Indien Gebruiker wordt geweigerd bestaan er, afhankelijk van de reden waarop de weigering is gegrond, de mogelijkheid om de al gereserveerde ruimtes en/of diensten te laten restitueren. Dit is voor Office Stories geheel vrijblijvend.
5.4 Office Stories heeft het recht om met betrekking tot het plaatsen van reclame en of aanduidingen of door Gebruiker gewenste veranderingen of toevoegingen of overige van buitenaf zichtbare wijzigingen voorschriften te stellen. Gebruiker is gehouden tot de naleving van die voorschriften.
5.5 De door Office Stories aan Gebruiker aangeboden Werkruimte is afhankelijk van de beschikbaarheid op de betreffende dag, waarbij Office Stories zo veel mogelijk rekening houdt met de wensen en belangen van Gebruiker.
5.6 Het is niet toegestaan om facilitaire apparatuur of andere eigendommen van Office Stories mee te nemen, tenzij er uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
5.7 Het is voor Gebruiker van een Strippenkaart mogelijk op basis van de op dat moment beschikbare flexwerkplekken zelf een werkplek uit te zoeken. Eén strip geldt voor gebruik gedurende een gehele dag.

Artikel 6 WIJZIGING OF ANNULERING RESERVERING WERKRUIMTE

6.1 Het wijzigen van een reservering dient uiterlijk één werkdag voor de reservering van de Werkruimte te geschieden.
6.2 Hieronder staan de percentages die worden ingehouden indien een gemaakte reservering wordt geannuleerd.

 

Op de dag

1-2 werkdagen

3-5 werkdagen

6 of meer werkdagen

Flexwerkplek

100%

25%

0%

0%

Workshop ruimte

100%

50%

25%

0%

Meeting Room

100%

50%

0%

0%

Fotostudio

100%

50%

25%

0%

6.3 Indien de reservering niet gewijzigd of geannuleerd is, zal Office Stories de boeking als definitief beschouwen.

Artikel 7 TRAINING EN UITVOERING

7.1 Onder het begrip ‘Training’ wordt in dit artikel de cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige activiteit verstaan die door Office Stories of via Office Stories door een derde wordt verzorgd, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
7.2 Office Stories heeft jegens het bereiken van het in het vorige lid omschreven doel een inspanningsverplichting en kan daarom niet worden aangesproken op het niet behalen van resultaten.
7.3 Aanmelding voor de Training geschiedt door Gebruiker via de Website. In acute gevallen kan aanmelding per e-mail of telefonisch plaatsvinden. De aanmelding wordt doorgaans per e-mail bevestigd.
7.4 Deelname aan de Training is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan een ander.
7.5 Bij annulering van de Training door Gebruiker vindt er geen restitutie plaats. Indien de annulering betrekking heeft op ziekte of iedere andere overmachtssituatie, heeft Gebruiker de mogelijkheid kosteloos deel te nemen aan een Training op een alternatieve datum, welke datum door Office Stories nader wordt bepaald.
7.6 Bij annulering van de Training door Office Stories door onvoldoende deelname, door een overmachtssituatie of om een ander motief, biedt Office Stories een alternatieve datum aan. De betaling wordt volledig gerestitueerd indien Gebruiker hiervan niet wenst gebruik te maken.
7.7 Op al het materiaal en kennis wat tijdens en ten behoeve van de Training aan Gebruiker wordt geboden berust auteursrecht. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Office Stories en/of de auteursrechthebbende derde mag hiervan niets worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 8 PRIVACY

8.1 Office Stories zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens die Gebruiker verstrekt. De gegevens zullen nimmer verstrekt worden aan derden, tenzij Gebruiker daar expliciet toestemming voor geeft.
8.2 De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van dienstverlening aan Gebruiker.

Artikel 9 TARIEVEN EN BETALING

9.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke type- en programmeerfouten.
9.2 Alle facturen dienen door Gebruiker te worden betaald binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening (hier bankrekeningnummer invullen) ten name van Office Stories.
9.3 In geval de Overeenkomst het voor een langere periode het huren van flexwerkplek inhoudt, dient de Gebruiker voor ontvangst van de sleutel als borgsom EUR 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig euro) over te maken op de bankrekening van Office Stories.
9.4 Gebruiker gaat akkoord met elektronische facturatie door Office Stories.
9.5 De betaling van de Training geschiedt vooraf via de Website.
9.6 Gebruiker die de factuur niet tijdig voldoet is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, deurwaarders en incassobureaus.
9.7 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Gebruiker wordt gelegd, Gebruiker overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.8 In bovenstaande gevallen heeft Office Stories voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Gebruiker die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer van persoonlijke goederen, materialen of eigendommen die door Gebruiker worden meegebracht.
10.2 Office Stories is slechts aansprakelijk jegens Gebruiker A) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding. Dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Of B) in het geval van een aan Office Stories toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Office Stories voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van materiaal en/of bezittingen.
10.4 De hoogte van enige vergoeding die door Office Stories op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de verzekeraars van Office Stories ter zake uitgekeerd wordt.
10.5 Gebruiker vrijwaart Office Stories voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst en de Dienst.

Artikel 11 DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

11.1 De Overeenkomst inhoudende het huren van een flexwerkplek wordt automatisch verlengd, met dezelfde periode en tegen dezelfde condities, tenzij deze tenminste één maand voor het einde van de overeenkomst deze door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd.
11.2 Ingeval de in het vorige artikellid bedoelde Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze Overeenkomst door een schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
11.3 De Overeenkomst die Gebruiker sluit met Office Stories door Diensten te reserveren en de Overeenkomst met betrekking tot deelname aan een Training eindigt op het moment de verplichtingen daaromtrent over en weer zijn nagekomen.
11.4 Iedere Overeenkomst tussen Office Stories en Gebruiker beëindigd in ieder geval van rechtswege zonder opzegging of gerechtelijke tussenkomst, indien de hoofdhuurovereenkomst tussen Office Stories en Hoofdverhuurder is beëindigd.
11.5 Indien Gebruiker enige op hem rustende verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Office Stories het recht alle met betrokken Gebruiker gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Office Stories op vergoeding van schade en gederfde winst.

Artikel 12 OVERMACHT

12.1 Office Stories is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die Office Stories niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
12.3 Ziekte en/of een ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.
12.4 Gebruiker wordt zo spoedig mogelijk door Office Stories op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres, telefoonnummer of e-mailadres van Gebruiker niet bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 13 KLACHTPROCEDURE

13.1 Gebruiker dient klachten, op straffe van verval van aansprakelijkheid en herstelplicht van lid 3, binnen 5 (vijf) werkdagen na ontdekking per e-mail aan Office Stories te melden.
13.2 Het melden van een klacht door Gebruiker schort zijn of haar betalingsverplichting niet op.
13.3 Als vaststaat dat de geleverde Dienst gebrekkig is, dan zal Office Stories binnen redelijke termijn de dienstverlening herstellen of opnieuw uitvoeren.
13.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Office Stories gemaakte kosten voor rekening van Gebruiker.

Artikel 14 OVERIGE BEPALINGEN

14.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Office Stories is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Office Stories het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Op elke Overeenkomst tussen Office Stories en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
14.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
14.5 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.